Regulamin sprzedaży usług w formie pakietów przez Śląskie Centrum Opieki Medycznej (dotyczy usługi fizjoterapia – kolejna wizyta)

 1. Pod pojęciem „pakietu” rozumie się sprzedaż kilku usług tego samego typu, z przeznaczeniem do wykorzystania przez jednego pacjenta, z płatnością wykonywaną przez Klienta z góry.
 2. Przedmiotem sprzedaży usług w pakiecie jest wykonanie usług przez Śląskie Centrum Opieki Medycznej w placówce medycznej przy ul Gliwckiej 28 w Sośnicowicach przez dowolnego specjalistę wykonującego dane usługi w Śląskim Centrum Opieki Medycznej. Klient zachowuje każdorazowo prawo wyboru wykonującego procedurę specjalisty, wg grafiku wykonywania usług przez Śląskie Centrum Opieki Medycznej, jednak Śląskie Centrum Opieki Medycznej nie gwarantuje zawsze dostępności konkretnego, wybranego przez Klienta specjalisty a jedynie możliwość wykonania usługi dostępnym personelem.
 3. Ilość sztuk danego typu procedury, która może być sprzedana w pakiecie wynosi:
  • dla usługi fizjoterapii (nie dotyczy pierwszej wizyty) – minimum 4, maksimum 24
 4. Z uwagi, na jednorazowy zakup kilku procedur (przynajmniej ilość minimalna dla danego pakietu), przy zakupie pakietu przyznaje się zniżkę cenową na pojedyncze procedury wchodzące w skład pakietu. W związku z tym, cena pakietu jest niższa, niż cena regularna usługi pomnożona przez ilość procedur wchodzących w skład pakietu
 5. Klient przed zakupieniem pakietu winien jest zapoznać się z grafikiem pracy Śląskiego Centrum Opieki Medycznej i wynikajacymi z niego terminami i przedziałami czasowymi wykonywania usług. Usługi zakupione w pakietach są wykonywane w normalnych godzinach działalności
 6. Pakiet standardowo ważny jest przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia sprzedaży. Jeśli jednak w jego skład wchodzi 10 lub więcej procedur – czas ważności wynosi 12 miesięcy kalendarzowych
 7. Po upływnie ważności pakietu, ewentualne niewykorzystane usługi tracą ważność i nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za całość lub część pakietu
 8. Przed upływem ważności pakietu, Klient ma prawo rezygnacji z pakietu i zwrotu pieniędzy na następujących zasadach:
  • w przypadku niewykonania ani jednej usługi z pakietu, niezależnie od przyczyny rezygnacji, Śląskie Centrum Opieki Medycznej zwraca 100% opłaconej przez Klienta kwoty
  • w przypadku wykorzystania części procedur z pakietu, jeśli rezygnacja nastąpiła bez winy Śląskiego Centrum Opieki Medycznej – kwota zwrotu wyliczana jest ze wzoru : [kwota zwrotu] = [opłacona kwota] – [cena regularna pojedynczej procedury na dzień jej wykonania] x [ilość wykonanych procedur w ramach zwracanego pakietu] W tym przypadku wykonane już procedury są liczone wg ceny regularnej, gdyż ustaje podstawa do przyznania zniżki, tj. jednorazowy zakup określonej, minimalnej ilości procedur
  • w przypadku wykorzystania przynajmniej ilości procedur opisanych w charakterystyce pakietu jako minimalna ilość – kwota zwrotu wyliczna jest ze wzoru : [kwota zwrotu] = [opłacona kwota] – [cena pojedynczej usługi ze zniżką pakietową wg cennika z dnia zakupu] x [ilość wykonanych procedur]. W tym przypadku Klient zachowuje prawo do zniżki cenowej za wykonane procedury
  • w przypadku gdy zwrot pakietu dokonywany jest z winy Śląskiego Centrum Opieki Medycznej – kwota zwrotu jest wyliczana ze wzoru : [kwota zwrotu] = [opłacona kwota] – [cena pojedynczej usługi ze zniżką pakietową wg cennika z dnia zakupu] x [ilość wykonanych procedur]. W tym przypadku Klient zachowuje prawo do zniżki cenowej za wykonane procedury
 9. Za winę Śląskiego Centrum Opieki Medycznej, w kontekście pkt. 7 przyjmuje się sytuacje :
  • gdy Klient przynajmniej dwukrotnie, nie mógł zapisać się na realizację usługi zawartej w pakiecie w godzinach wykonywania tejże usługi zgodnie z grafikiem Śląskiego Centrum Opieki Medycznej, z powodu braku miejsc lub żadnego specjalisty wykonującego daną usługę
  • gdy Śląskie Centrum Opieki Medycznej przynajmniej dwukrotnie odwołało bądź przełożyło umówioną przez Klienta wizytę związaną z realizacją usług zawartych w pakiecie
  • gdy umówiona wcześniej wizyta, pomimo obecności Klienta w wyznaczonej godzinie nie odbyła się z winy Śląskiego Centrum Opieki Medycznej bądź wykonującego usługę specjalisty
  • gdy Śląskie Centrum Opieki Medycznej przestanie wykonywać usługi będące przedmiotem pakietu
  • gdy nastąpiła zmiana miejsca wykonywania usług objętych pakietem poza lokalizację przy ul Gliwickiej 28 w Sośnicowicach
 10. Za winę Śląskiego Centrum Opieki Medycznej NIE SĄ uznawane sytuacje w których nie był dostępny preferowany przez Klienta specjalista, jednak była możliwość wykonania usługi przez innego specjalistę w tej samej placówce medycznej, pod tym samym adresem, o czym Klient został poinformowany.
 11. W sytuacji wystąpienia winy Śląskiego Centrum Opieki Medycznej, pakiet NIE JEST AUTOMATYCZNIE ZWRACANY. Decyzję o zwrocie pakietu zawsze podejmuje Klient, jednak w przypadku wystąpienia winy Śląskiego Centrum Opieki Medycznej przy zwrocie pakietu zawsze obowiązuje zasada zachowania zniżki cenowej na już wykonane usługi z pakietu (patrz pkt 7). Przy zgłoszeniu chęci zwrotu pakietu z winy Śląskiego Centrum Opieki Medycznej, Śląskie Centrum Opieki Medycznej może zaproponować dodatkowe korzyści w przypadku rezygnacji ze zwrotu, lub wymianę na inny pakiet/bon podarunkowy. Decyzja o formie zwrotu podejmuje Klient.
 12. Pakiet lub jego część może być zwrócony w następujących formach: (o wyborze decyduje Klient)
  • gotówka na ręce Klienta
  • przelew na konto bankowe wskazane przez Klienta
  • bon podarunkowy Śląskiego Centrum Opieki Medycznej
  • inny pakiet usług Śląskiego Centrum Opieki Medycznej na rzecz Klienta lub wskazanej przez niego osoby
 13. Chęć zwrotu pakietu Klient możne zgłosić:
  • osobiście w Śląskim Centrum Opieki Medycznej w Sośnicowicach przy ul Gliwickiej 28 lub Czerwionce – Leszczynach przy ul Kochanowskiego 30 – w godzinach pracy ww jednostek
  • telefonicznie pod nr tel 794 003 702
  • przy zgłoszeniu telefonicznym należy podać nr weryfikacyjny pakietu
 14. Warunkiem zwrotu pakietu, gdy nie zaszła wina Śląskiego Centrum Opieki Medycznej jest posiadanie przez Klienta dowodu zakupu usługi (paragon lub faktura, wg Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących sprzedaż). W przypadku gdy Klient zdecydował się na potwierdzenie zakupu na podstawie faktury, zostanie wydana faktura korygująca.
 15. Klient może sprawdzić ile usług w ramach pakietu pozostało do wykorzystania, poprzez kontakt ze Sląskim Centrum Opieki Medycznej osobisty lub telefoniczny
 16. Pakiet przypisany jest do jednego Klienta (pacjenta) i nie jest możliwe przenoszenie go na inne osoby ani wykonywanie usług z pakietu na rzecz innych pacjentów. Jest natomiast możliwe nabycie (opłata) pakietu przez jedną osobę, a zarejestrowanie go na inną osobę (pacjenta, na rzecz którego będą wykonywane procedury).
 17. W przypadku zakupu pakietu przez inną osobę niż pacjent, na rzecz którego pakiet będzie zarejestrowany, Nabywca pakietu zgadza się na przeniesienie pełnego prawa dysponowania pakietem przez pacjenta, na którego zarejestruje pakiet. Od momentu sprzedaży pakietu, pacjent ten będzie uważany za Klienta i będzie posiadał jedyne prawo do ewentualnego zwrotu pakietu

Regulamin sprzedaży usług w formie bonów podarunkowych przez Śląskie Centrum Opieki Medycznej

 1. Pod pojęciem „bonu podarunkowego” rozumie się bon typu voucher wystawiony i sprzedany za określoną kwotę. Kwota ta może być następnie wykorzystana jako bezgotówkowa forma zapłaty za usługi wykonywane przez Ślaskie Centrum Opieki Medycznej w placówce przy ul Gliwickiej 28 w Sośnicowicach
 2. Bon jest wystawiany i rejestrowany w systemie Śląskiego Centrum na konkretną osobę
 3. Bon zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy kalendarzowych od jego wystawienia
 4. Po upływie okresu ważności bon nie może zostać zwrócony w całości lub częściowo, a niewykorzystane środki nie podlegają wymianie
 5. Użycie bonu podarunkowego polega na okazaniu go przy dokonywaniu płatności kasjerowi. Kwota płatności pomniejszy stan bonu
 6. Jest możliwość płatności całości lub tylko części należności przy pomocy bonu. W przypadku opłacenia tylko części należności bonem, jej reszta musi zostać uregulowana innym sposobem (gotówka, karta, przelew lub inny bon)
 7. Gdy wartość środków przypisanych do bonu osiągnie 0, bon zostaje unieważniony
 8. W przypadku zagubienia papierowego bonu podarunkowego, jest możliwość otrzymania jego duplikatu przez zarejestrowanego w systemie Klienta.
 9. Bon podarunkowy nie jest wystawiany na konkretną usługę, a ogólnie na usługi świadczone przez Ślaskie Centrum Opieki Medycznej w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej 28
 10. Bon, zarówno niewykorzystany, jak i wykorzystany częściowo, może zostać zwrócony i wymieniony na środki pieniężne jedynie przez Klienta, na rzecz którego został wydany.
 11. Zwrocie podlega 100% niewykorzystanych jeszcze przez Klienta środków (przed upływem okresu ważności bonu)
 12. Zwrot może odbyć się w postaci:
  • gotówki na ręce Klienta
  • przelew na konto bankowe wskazane przez Klienta
  • bon podarunkowy Śląskiego Centrum Opieki Medycznej wystawiony na inną osobę
  • nie ma możliwości wymiany środków z bonu na nowy bon dla tej samej osoby
 13. Bon może być zwrócony osobiście przez Klienta w Śląskim Centrum Opieki Medycznej w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej
 14. W przypadku ewentualnej zmiany miejsca siedziby Śląskiego Centrum, poza zwrotem w nowej siedzibie, na stronie internetowej www.centrumpodsosnami.pl zostaną zamieszczone informacje o innych sposobach zwrotów bonów
 15. Warunkiem zwrotu bonu, jest posiadanie przez Klienta dowodu zakupu usługi (paragon lub faktura, wg Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących sprzedaż). W przypadku gdy Klient zdecydował się na potwierdzenie zakupu na podstawie faktury, zostanie wydana faktura korygująca.

Regulamin sprzedaży usług w formie kart prezentowych przez Śląskie Centrum Opieki Medycznej

 1. Pod pojęciem „karty prezentowej” rozumie się bon typu voucher wystawiony i sprzedany za określoną kwotę. Kwota ta może być następnie wykorzystana jako bezgotówkowa forma zapłaty za usługi wykonywane przez Ślaskie Centrum Opieki Medycznej w placówce przy ul Gliwickiej 28 w Sośnicowicach
 2. Karta jest wystawiana i rejestrowana w systemie Śląskiego Centrum na okaziciela
 3. Karta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy kalendarzowych od jej wystawienia
 4. Po upływie okresu ważności karta nie może zostać zwrócona w całości lub częściowo, a niewykorzystane środki nie podlegają wymianie
 5. Minimalna kwota przypisana do karty wynosi 500 zł. Nabywając kartę, Klientowi przyznawana jest zniżka 15%, tj. opłata za kartę wynosi 85% kwoty, jaka zostanie przypisana do karty.
 6. Użycie karty prezentowej polega na okazaniu jej przy dokonywaniu płatności kasjerowi. Kwota płatności pomniejszy stan karty
 7. Jest możliwość płatności całości lub tylko części należności przy pomocy karty. W przypadku opłacenia tylko części należności kartą, jej reszta musi zostać uregulowana innym sposobem (gotówka, karta, przelew lub bon)
 8. Gdy wartość środków przypisanych do karty osiągnie 0, karta zostaje unieważniona
 9. W przypadku zagubienia karty nie ma możliwości wydania jej duplikatu – nie jest ona przypisana do jednej osoby, a do okaziciela.
 10. Karta prezentowa nie jest wystawiana na konkretną usługę, a ogólnie na usługi świadczone przez Ślaskie Centrum Opieki Medycznej w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej 28
 11. Karta, zarówno niewykorzystana, jak i wykorzystana częściowo, może zostać zwrócona i wymieniona na środki pieniężne przez okaziciela
 12. Zwrocie podlega 85% niewykorzystanych jeszcze przez Klienta środków (przed upływem okresu ważności karty. 85% środków odpowiada bowiem faktycznej wartości, za jaką karta została nabyta)
 13. Zwrot może odbyć się w postaci:
  • gotówki na ręce Klienta
 14. Karta może być zwrócona osobiście przez Klienta w Śląskim Centrum Opieki Medycznej w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej
 15. W przypadku ewentualnej zmiany miejsca siedziby Śląskiego Centrum, poza zwrotem w nowej siedzibie, na stronie internetowej www.centrumpodsosnami.pl zostaną zamieszczone informacje o innych sposobach zwrotów kart
 16. Warunkiem zwrotu karty, jest posiadanie przez Klienta dowodu zakupu usługi (paragon lub faktura, wg Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących sprzedaż). W przypadku gdy Klient zdecydował się na potwierdzenie zakupu na podstawie faktury, zostanie wydana faktura korygująca.